Photographs of nature, places and objects that have caught my eye.

Φωτογραφίες απο την φύση, απο τόπους και αντικείμενα που μου χτύπησαν στο μάτι.

Saturday, August 6, 2011

Snails done the Cretan style. Χοχλιοί με τον χόντρο.Escargots à la Cretoise.

- It is the first and last time I am doing this- writing a recipe- but I thought it would not be bad to leave the island of Kythera for a little while and travel south, to Crete where this is considered as a delicacy. We all love snails, done in different ways, and this is my favorite. Last time I was in Crete, I managed to find some of these and bring them to Athens. So here I am.
-You have to make sure they are alive. After you clean them outside, and take away the entrance to their shell, you can see they are alive and healthy. If you rinse them with cool water, then you ll see them starting to move and try to get out of their shell.
-Πρώτη και τελευταία φορά που προσπαθώ να γράψω συνταγή μαγειρικής, δεν είναι ακριβώς το ειδος μου, αλλά είναι μια ευκαιρία να διακόψω την βόλτα μου στα Κύθηρα και να πάω λίγο πιο νότια, στην Κρήτη. Είναι γνωστό πως τους χοχλιούς τους θεωρούμε λιχουδιά, όπως και να τους μαγειρέψει κανείς. Εμένα μ' αρέσουν όπως περγράφω παρακάτω. Την τελευταία φορά που ΄΄ημουν στην Κρήτη κατάφερα να βρω μερικούς και να τους φερω στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν.
-Κατ' αρχάς πρέπει να βεβαιωθούμε πως όλοι είναι ζωντανοί. Αφού τους καθαρίσουμε και βγάλουμε την τάπα που φράζει το καβούκι τους, τους ξεπλένουμε με κρύο νερό και τότε αρχίζουν και κινούνται και να προσπαθούν να βγούν έξω.
- C'est la première et dernière fois que je fais cela la rédaction d'une recette, mais j'ai pensé qu'il ne serait pas mal à quitter l'île de Cythère pendant un petit moment et voyager au sud, en Crète où cela est considéré comme une délicatesse. Nous aimons tous les escargots, fait de différentes manières, et c'est mon préféré. La dernière fois que j'étais en Crète, j'ai réussi à trouver certaines de ces et de les amener à Athènes. Alors je suis là.
-Vous devez vous assurer qu'ils sont vivants. Une fois que vous nettoyez l'extérieur, et emporter l'entrée de leur coquille, vous pouvez voir qu'ils sont vivants et en bonne santé. Si vous les rincez à l'eau fraîche, alors vous allez les voir commencer à se déplacer et essayer de sortir de leur coquille.

 -We throw then in boiling water, and let them boil for one hour and half or a little longer. Then we take them out, rinse and clean them again. We also break the rear end of their shell. 
-Τους ρίχνουμε σε νερό που βράζει και τους αφίνουμε να βράσουν μιάμιση ώρα τουλάχιστον. Τους βγάζουμε, τους ξανακαθαρίζουμε καλά και τους ξεπλένουμε. Πάμε επίσης το πίσω μέρος από το κέλυφός τους.
-Nous jetons ensuite dans l'eau bouillante et laissez-les bouillir pendant une heure et demi ou un peu plus longtemps. Ensuite, nous les enlever, rincer et les nettoyer à nouveau. Nous avons également briser l'extrémité arrière de leur coquille.
- Then we prepare the sauce. In a cup of olive oil, we add ground fresh tomatoes, we add  onions, garlic, parsley, dill all ground, salt and pepper to our liking and let them boil. 
-Μετά, ετοιμάζουμε την σάλτσα. Σ' ένα φλυτζάνι ελαιόλαδο, ρίχνουμε ψιλοκομένες φρέσκες τομάτες, κρεμύδι, σκόρδο, μαιντανό, άνιθο και αλατοπίπερο όσο μας αρέσει και τ' αφίνουμε να βράσουν.
-Ensuite, préparez la sauce. Dans une tasse d'huile d'olive, ajouter les tomates fraîches hachées, l'oignon, l'ail, le persil, l'aneth, le sel et le poivre que nous aimons, et  laisser à ébullition.
 -We add the boiled snails and let them boil again with the sauce for another 30 minutes.
-Ρίχνουμε και τους χοχλιούς μέσα και τους αφίνουμε να βράσουν με την σάλτσα για 30 λεπτά ακόμη.
-Nous ajouter les escargots bouillies et laisser bouillir à nouveau avec la sauce pendant 30 minutes.
-We might need to add water in the kettle, then we add a cup of ground wheat. 
- Θα χρειαστεί να προσθέσουμε νερό στην κατσαρόλα, και μετά ρίχνουμε ένα φλυτζάνι πληγούρι, ή χόντρο όπως το λέμε στην Κρήτη.
-Nous pourrions avoir besoin d'ajouter de l'eau dans la bouilloire, puis nous ajoutons une tasse de blé moulu.
 -We must stir the pot regularly and add water as necessary, until the gruel is boiled also. Then it is ready to serve, as you can see above.
-Πρέπει ν' ανακατεύουμε την κατσαρόλα συνέχεια και να προσθέτουμε νερό, όσο είναι απαραίτητο, μέχρι να βράσει το πληγούρι, όπως βλέπετε από πάνω.
-Nous devons remuer le pot régulièrement et ajouter de l'eau si nécessaire, jusqu'à ce que le gruau est bouilli aussi. Ensuite, il est prêt à servir, comme vous pouvez le voir ci-dessus.
-You will end up with dirty fingers, but it is worth I think. Bon apetit.
-Θα τελειώσετε με λερωμένα δάχτυλα αλλά νομίζω πως αξίζει τον κόπο. Καλή σας όρεξη.
-Vous allez vous retrouver avec les doigts sales, mais il vaut la peine que je pense. Bon apetit.
Post a Comment